Verkoopsvoorwaarden

 1. De bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 2. Onze offertes zijn niet afdwingbaar. Contracten komen eerst na onze schriftelijke bevestiging of bij aanvang van de uitvoering ervan tot stand.
 3. Behoudens anders luidend beding, omvatten onze prijzen de levering in België van de producten en diensten, exclusief de transportkosten en verplaatsingskosten en de BTW. Wij behouden ons het recht voor, de prijzen te allen tijde en ook na de inwerkingtreding van het contract aan te passen in geval van wijziging van de prijzen voor energie, grondstoffen, lonen of andere bestanddelen van onze kostprijs.
  Fiscale en andere taksen zijn steeds ten laste van de koper.
 4. De facturen zijn betaalbaar via overschrijving, zonder korting, tenzij anders werd bedongen.
  Facturen die binnen genoemde termijn niet volledig zijn betaald, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een vaste vergoeding van 8% van het verschuldigde saldo; deze vergoeding bedraagt evenwel tenminste €50. Op het aldus vermeerderde bedrag worden vervolgens van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten aangerekend à 1.5% per maand; hiertoe wordt elke begonnen maand als een volledige maand aangemerkt.
  Wij behouden ons het recht voor, ingeval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de producten en diensten op te schorten tot alle vervallen rekeningen zijn vereffend. De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over na betaling van de goederen.
 5. Wij behouden het recht van eigendom op de geleverde goederen tot algehele betaling van hoofdsom en bijhorende intresten, kosten en heffingen. Desalniettemin gaat het risico over op de klant op het ogenblik waarop de producten onze magazijnen verlaten.
  Indien de klant binnen acht dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling het verschuldigde saldo, t.w. hoofdsom, intresten, kosten en heffingen, niet vereffent, kunnen wij het contract bij eenvoudig schrijven ontbinden, onverminderd het recht voor ons om vergoeding voor veroorzaakte kosten en schade te vorderen.
 6. De aanvaarding van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee zodat deze algemene voorwaarden geheel van toepassing blijven. De kosten in verband met uitschrijving, aanbieding ter acceptatie en betaling van de wisselbrief komen ten laste van de klant en zijn contact betaalbaar.
 7. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Gevallen onafhankelijk aan onze wil zoals vorst, ongunstige weergesteltenis, ongevallen, mobilisatie, werkstaking e.a. ontslaan ons van verantwoordelijkheid en schadeloossteling. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze verbintenissen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch enige schadevergoeding.
 8. Klachten omtrent het niet-conforme karakter van de levering moeten ons bereiken, per aangetekend schrijven, binnen acht dagen volgend op de levering. Klachten omtrent verborgen gebreken moeten ons bereiken, per aangetekend schrijven, binnen acht dagen volgend op de ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk zes maanden na de levering.
  Bovenbedoelde klachten schorten voor de klant de verplichting tot betaling geenszins op.
  Geleverde producten mogen zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord niet worden geretourneerd.
 9. De klant annuleert zijn bestelling schriftelijk. De annulering heeft pas uitwerking indien zij door ons is aanvaard; in dit geval wordt de klant een forfaitaire annulatievergoeding aangerekend ten belope van 10% van het bedrag van de bestelling.
 10. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient door ons schriftelijk te worden aanvaard.
 11. Geschillen naar aanleiding van de vorming, de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of van contracten tussen onze onderneming en de klant, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel m.n. Dendermonde. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht, is van toepassing.